HNT là CÔNG TY TNHH HOÀNG NGC TRÚC được thành lp năm 2008, đ sn xut hàng thi trang xut khu đi th trường M và các nước khác vi giá c cnh tranh và cht lượng cao đúng tiêu chun khách hàng. CÔNG TY TNHH HOÀNG NGC TRÚC  Vit Nam có công ty ch  M kết hp đưđơn hàng t th trường M v Vit Nam sn xut và xut khu bao gm các công đon: thiết kế, chào hàng, bán hàng và t chc sn xut ti nhà máy ca công ty. Đơn hàng ca chúng tôi sn xut có th s lượng ln, có th s lượng nh, sn xut theo nhiu h kích c vi nhiu chng loi nguyên ph liu và trang thiết b mi l. Bên cnh nhà máy sn xut ti công ty, chúng tôi có hơ100 đơn v hp tác gia công trong nước vi cht lượng cao cp, nhanh chóng, đáp ứng đúng tiến độ .

Đến vi HNT các bn có th tin tưởng đ đt hàng thi trang vi nhiu mu thiết kế và các yêu cu đt bit, chúng tôi cũng có th sn xut CMP hoc bán trn gói.

tl_files/QUAN LI 1/HINH GT/hinh-gioi-thieu-01.jpg

tl_files/QUAN LI 1/HINH GT/hinh-gioi-thieu-02.jpg

tl_files/QUAN LI 1/HINH GT/hinh-gioi-thieu-03.jpg